Case management v terénu a představení krizového týmu FOKUS Podskalí

11.05.2022


Jarní setkání Duálních stolů se odehrálo v prostorách Armády spásy - Střediska sociálních služeb Karla Larssona. Diskutovali jsme o case managementu jako formě komplexní podpory pro klienty s duální diagnózou a jeho možných podobách a potenciálu.

Přítomni: Armáda spásy - Lidická; FOKUS - komunitní tým Podskalí;, Progressive; DropIn - ADI ambulance; Magdaléna - Praha, Beroun; CADAS SANANIM; FOKUS Liberec; CDZ Praha 6; ADI ambulance SANANIM; BONA - chráněné bydlení, terén; Plzeň - Spolek ulice.

Téma: Armáda Spásy - Honza Desenský

V domě AS, který nás hostí najdeme 3 služby (housing first, street, hostel)

Terénní program, dříve fungoval jako monitoring, emergenci a materiální pomoc. Postupně přicházeli na to, že by chtěli více reagovat na potřeby svých klientů (např. zdravotní problémy-potřeby), postupně zajistili zdravotní materiál, sanitku, což vedlo k potřebě zajistit kvalifikovaný multidisciplinární tým - byla navázána spolupráce s MEDIKY NA ULICI a přijali terapeuta pro své klienty. K využití terapeuta ve svém týmu přistupovali s obavami, jestli ho klienti budou vědět využít a jestli rozeznají rozdíl mezi terapeutem a sociálním pracovníkem ve smyslu, co mohou sdílet a u koho. Obavy se nenaplnily, klienti naopak velmi pěkně a intenzivně využívají možnost terapeuta.

Dnes disponují hygienicko-zdravotní stanicí, kde je možnost intervenovat přímo směrem ke klientovi a bezbariérovou sprchou. Snaží se klientům nabízet "oázu klidu", kde klientům nabízí saturaci vícero jejich potřeb - komplexní péče na jednom místě.

Jedním z hlavních cílů této služby je zajistit klientům komplexní nabídku, která by reagovala na jejich potřeby v "jednom domě", vrácení kompetencí klientům. Dlouhodobým cílem pak může být dostat klienty z ulice, zlepšení kvality života. Cennou intervencí a nástrojem směrem ke klientovi jsou i finanční prostředky.

Kapacita je nižší, jeden pracovník má kolem cca 7 klientů. Aktuálně nepřijímají více klientů, a naopak pracují na metodickém zastřešení programů.

Vize a cíl multidisciplinarity - aktuálně uvažují o zapojení klientů s bezdomoveckou zkušeností, tady se snaží nejprve metodologicky svou vizi zastřešit.

Klienty s duální diagnózou se jim daří velmi hezky navazovat na pobočku v Lidické.

Velmi hezky se daří týmu síťování v rámci organizace AS, více se teď zaměřují na síťování mimo organizaci na jiné služby, zařízení a organizace, kde si ještě klienti budují důvěru a cestu na základě pozitivní zkušenosti s pracovníky AS.

Ke zvážení - Specializované týmy složené z vícero organizací, dlouhodobě se ukazuje, že klienti by ocenili specializované týmy, které budou složené z vícero organizací byť je v tuto chvíli stát nepodporuje a je to spíše založeno na dobrých vztazích v rámci organizací a mimo ně.

Fokus Podskalí - Navázali spolupráci s AD Rybálkova, kde mají v tuto chvíli již cca 6 klientek, AD je schopen přijímat i klientky s duševním onemocněním. Tým pravidelně dochází na AD (1x týdně), kde poskytují intervize/semináře.

Téma 2: Krizový tým Fokus - Magda Flaksová

Provoz: 8:00 - 18:00 hod

Začíná fungovat v jiné podobě a tvaru, jako Krizová služba pro klienty, kterým se podpora nedostává - nejsou v péči organizací a dostávají se do psychiatrických nemocnic.

To, co přináší je jeden kontakt na celou Prahu, dobrá orientace služeb v Praze a schopnost navázat klienta na vhodné služby. Zároveň je tým schopen velmi dobře reagovat na situaci klientů a je dobře nasíťovat. Služba by se neobešla bez spolupráce s jinými organizacemi.

Fungují na telefonech, byť nesaturují anonymní krizové linky, ale snaží se jít do praktické podpory. Díky tlaku z magistrátu uvažují o nonstop režimu, plus o provozu dvou krizových lůžek (cca na 7-14 dnů) pro klienty z celé Prahy, které jim pomohou zvládnout to nejkrizovější období.

Cílová skupina: od 16 let, klient z Prahy s psychotickým onemocněním, psychiatrickou dg, klient ve stádiu krize,..

Tým: sociální pracovníci (registrace: Krizová služba), v budoucnu by měli zájem o psychiatra, zdravotní sestru, aby byla zajištěna i zdravotní péče. Přislíbeno mají cca 10 úvazků od magistrátu a některé pozice by chtěli obsadit zdravotním personálem.

Pokud budeme mít klienta v krizi a nebudeme schopni ho zajistit v rámci organizace, pak může vstoupit Krizový tým. Mimo klientské práce jsou schopni i pomoci týmům s odbornou pomocí.

Krizovou intervenci nabízí telefonickou, chatovou, emailovou i terénní. Mimo Krizové intervence se snaží udělat i další kroky směrem ke klientovi - předdomluvení další služby, kde klient nalezne pomoc, asistence,..

Velmi aktivní chtějí být v informování psychiatrické síťě, dále u praktických lékařů, krizové linky, nemocnice, organizace, kde představují svou cílovou skupinu klientů a obsah svých kompetencí.

Aktuálně jsou schopní reagovat na klienta v den oslovení, nebo druhý den.

Službu nabízí bezplatně a může být poskytována klientům anonymně.

Téma: Terénní Case management v HR službách, zdravotních službách

Fokus - Dříve, jeden pracovník na jednoho klienta. Nyní je multidisciplinární tým, zdravotní sestry, sociální pracovníci, peer pracovníci, psychoterapeut, kontaktní pracovníci, psychiatr.. Než klient vstoupí do služby, je probrán týmem a nachází se mu vhodný pracovník, aby to sedlo. Cca 50 % jsou pracovníci v terénu - asistence, úřady, socioterapie, návštěvy v domovech klientů. Úkolem CM je držet linku klienta - koordinace péče ohledně klienta, kam péče směřuje, koho si do spolupráce přizve,. Za rozhodnutí má zodpovědnost celý tým, tedy odpovědnost nemá pouze case manager, ale ve spolupráci s celým týmem.

Klient je sdílen týmem a dostává se mu multipodpora řízená case managerem. Tým je schopen jednak intenzivní podpory a jednak dlouhodobé podpory. Pokud je klient v krizi, sestavuje se velmi intenzivní plán denního kontaktu na týden předem.

Jako tým mají v péči cca 120 klientů různě aktivních, různě akutních. Někteří jsou aktivní, jiní vyžadují kontakt třeba 1x do měsíce. Kapacitu zvedá spolupráce v rámci týmu.

Deklarují, že jsou připraveni, jako tým, reagovat na potřeby klientů a přijímat klienty, proto se snaží klienty umět ukončovat.

Pokut to lze, péči poskytují pod jednou střechou v rámci jednoho týmu a pokud to lze, po roce by klient měl službu opustit.

Práh se v posledních letech snižuje, přijímají duální klienty, asertivně pracují a dlouhodobé klienty pouštějí.

  • Práce v krizi ve dvojici - osvědčené pravidlo

Potřeba služby pro klienty v seniorním věku například s demencí. Absence služeb pro seniory.

Duální byty Magdaléna - postupně zjišťují, že je duální klient náročnější (absence na individuálních i skupinových setkání, nepořádek na bytě,..), klient vyžaduje více péče, propadá se - potřebuje více podpory a kontroly než neduální klienti.

© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!