Záměry pracovní skupiny (PS) pro podporu osob s duální diagnózou (DD)

30.09.2020

Co je posláním pracovní skupiny? Společně formulované cíle přehledně a s ambicí!

Advokační činnost


PS má poskytovat dostatečně širokou a organizovanou platformu pro diskuzi odborníků z oblasti adiktologie i komunitní psychiatrické péče, aby byla schopna vydávat konsensuální stanoviska směrem k orgánům a institucím státní správy, donorům, poskytovatelům péče a dalším odborným skupinám. Stanoviska mají vznikat konsensuální a participativní cestou s přihlédnutím k dobré praxi v ČR i v zahraničí a opírat se o dosavadní evidence-based závěry v péči o osoby s DD.

Metodická podpora


PS je zdrojem podpory při vzniku a revizi metodik pro práci s osobami s DD napříč adiktologickými i psychiatrickými komunitními službami. V rámci PS může existovat několik podskupin s orientací na určité oblasti péče (léčba/terénní služby/bydlení...) působícími ovšem vždy koordinovaně v souladu se stanovisky celé skupiny a čerpajícími z jejího širšího odborného kontextu. PS má v tomto směru zajistit implementaci poznatků z širokého záběru zdrojů do přímé péče.

Koordinační činnost

PS se může stát orgánem zajišťujícím komunikaci mezi adiktologickými a komunitními psychiatrickými službami prostřednictvím vytváření platformy pro diskuzi, účastí členů na širších odborných fórech z obou oborů (např. AT konference, konference Terénní a nízkoprahové programy ČAS a dalších), případně organizací samostatných konferencí zaměřených na péči o osoby s DD a sdílení dobré praxe.

Síťování

PS je organizátorem menších expertních skupin a setkání, jejichž záměrem je propojení pracovníků přímé péče na osobní bázi, výměna kontaktů, sdílení zkušeností a dobré praxe a koordinace péče v konkrétních lokalitách a spolupráce na konkrétních tématech.

Destigmatizace a komunikace tématu DD

Jedním z okruhů činnosti má být také objektivní, odborně podložená komunikace tématu DD směrem k odborné i širší veřejnosti prostřednictvím publikací odborných i popularizačních článků, zapojení do destigmatizačních kampaní a dalších fundovaných příspěvků do veřejné debaty.

Členství v pracovní skupině

Členem PS může být jakýkoli pracovník přímé péče nebo pracovník na jiné pozici v organizaci (sociální péče, zdravotnictví/nezisková organizace, státní i nestátní zdravotnické zařízení) poskytující péči osobám s DD. Členství je nezávazné a neformální.

Organizační struktura

PS je odbornou platformou při Asociaci nevládních organizací. Tvoří ji volné sdružení odborníků a osob s vlastní zkušeností z oboru adiktologie a komunitní psychiatrické péče.

Odborná stanoviska jménem pracovní skupiny lze vynášet pouze po představení tématu ostatním členům a dostatečné časové lhůtě pro jejich vyjádření (cílem je vést nad tématem společnou debatu, nikoli v něm prosadit stanovisko jedné zúčastněné strany).

Komunikace

Průběžnou e-mailovou komunikaci členů (a aktualizaci jejich seznamu), svolávání setkání a další aktivity koordinuje jeden z členů. Základní informační platformou je web dualni-stoly6.webnode.cz a Facebooková skupina Duální stoly.


Pokud se chcete stát členy PS, požádat o odbornou konzultaci nebo například podpořit při práci na metodice pro přímou péči, kontaktujte nás prostřednictvím malu nebo kontaktního formuláře

© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!