Projekt Zvládání závislostí ve službách pro lidi bez domova

19.11.2023

Síť aktérů pro domov, z. s. jako střešní organizace realizuje od 1. 9. 2023 do 28. 2. 2026 projekt,

prostřednictvím kterého usiluje o vytvoření, implementaci a pilotní ověření definovaných úrovní

práce se závislostí klientů služeb určených lidem bez domova a budování kapacit sociálních služeb

pro práci s těmito klienty, včetně posílení znalostní báze a šíření poznání o vztahu bezdomovství a

závislostí.


Vytváření nových řešení v podobě snižování prahů služeb a podpory klientů v odvykání

facilituje pro svou členskou základnu (poskytovatele sociálních služeb) střešní organizace.

Do projektu bude zapojeno max. třicet registrovaných sociálních služeb (nejčastěji azylových domů,

nízkoprahových denních center, nocleháren, ale také např. DZR a dalších služeb) napříč ČR, jež

aktivně deklarují svůj zájem o bezpečné snižování prahů ve svých službách v zájmu cílové skupiny

osob bez domova s látkovou závislostí.

Na systémové úrovni projekt cílí na budování kapacit sociální práce a adiktologie ke spolupráci

v zájmu lidí bez domova, prohloubení zájmu adiktologů o tuto cílovou skupinu, a stejně tak přijetí

závislostí jako součásti fenoménu bezdomovství, na které nelze reagovat vyloučením z pomoci

sociálních služeb.

Cílem projektu je podpořit zapojené členy S.A.D., aby jejich sociální služby dokázaly účelně a

flexibilně reagovat I n a potřeby klientů bez domova s látkovými závislostmi, a to jak v přístupu k

těmto službám (cílené snižování prahu služeb) tak v jejich obsahu (změna a rozšíření aktuální praxe se

zahrnutím adiktologických prvků do nabídky poskytovatelů.

Implementace výstupů projektu umožní poskytovatelům sociálních služeb určených lidem bez

domova:

  •  zpřístupnit služby těm lidem bez domova, kteří nedokážou abstinovat a v mezích možnéhoreagovat na jejich potřeby a uplatňovat principy harm reduction;

  • omezit rizika spojená s pobytem závislých klientů v kolektivním soužití v pobytové službě;

  • podpořit klienty služeb v rozhodnutí abstinovat, v odvykání a v předcházení relapsu, pokud si to přejí;

  • rozvíjet personální kapacity služby z hlediska odbornosti, etického přístupu, předcházet pocitu

  •  ohrožení pracovníků služby, frustraci a syndromu vyhoření; a to v takovém zacílení a rozsahu, který si sami poskytovatelé zvolí podle svých možností a priorit.

Pro vzájemnou spolupráci poptáváme adiktology či pracovníky adiktologických služeb, kteří více,

jak 2 roky aktivně pracují s cílovou skupinou osob se závislostí a mají zájem o hrazenou spolupráci

v místě poskytování sociálních služeb (lokální síťování služeb v rámci pilotního ověření). Pro

zajištění manažerských skupin poptáváme supervizory, kteří mají zájem pracovat aktivně

s manažery a sociálními pracovníky, jež o výše uvedené změny ve svých službách usilují.


Kontakty na pracovníky projektu:

Mgr. Lucie Průšová, odborný garant projektu: lucie.prusova[a]sad-cr.cz (včetně koordinace

adiktologické podpory)

Mgr. Dana Nedělníková, Ph. D., gestor projektu: dana.nedelnikova[a]sad-cr.cz

Mgr. Lenka Frýdlová, koordinátor (odborný asistent): koordinator[a]sad-cr.cz


Více informací o projektu: https://sad-cr.cz/zvladani-zavislosti-ve-sluzbach-pro-lidi-bez-domova/


© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!